Web Directory   Add link   Map  
 
Site description

The Sino-British College

The site URL:
Categories:
Description:
A British University College in Shanghai : หลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์จาก 9 มหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษ : นศ.ได้รับประสบการณ์ในการศึกษาจากทั้งประเทศจีนและอังกฤษ สามารถเลือก pathway ที่เหมาะสมกับงบประมาณและประเทศที่ตนเองสนใจ
Full description:
A British University College in Shanghai : หลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์จาก 9 มหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษ : นศ.ได้รับประสบการณ์ในการศึกษาจากทั้งประเทศจีนและอังกฤษ สามารถเลือก pathway ที่เหมาะสมกับงบประมาณและประเทศที่ตนเองสนใจ
The moderator's vote: No
Rate from users: No
Jumps to the site:0
Jumps from the site:0

Your rate:

Enter the characters you see in the image: